camerahue.vn-hop-cap-dien-thoai

Product Description

Hộp cáp điện thoại (bao gồm 1 hộp, chưa đế, có khả năng chứa
05 phiến krone, tức 50 số máy)