ĐỘ PHÂN GIẢI 1 MegaPixels

ĐỘ PHÂN GIẢI 1.3 MegaPixels

ĐỘ PHÂN GIẢI 2 MegaPixels