camerahue.vn-hop-hien-thi-so-CID-FX-4CO

Product Description

  • Hộp hiển thị số nội bộ, số bên ngồi gọi vào ( 4 trung kế).
  • Dùng cho model tổng đài FX series