fbpx

Trong thời gian vừa qua, khi thăm viếng, bảo trì và sửa chữa hệ thống của khách hàng, đã xuất hiện một số trường hợp khách hàng có nhu cầu đổi, nâng cấp những sản phẩm đã mua, lắp đặt của Công ty để lấy những dòng sản phẩm khác.
Nay để việc hoán đổi sản phẩm được thống nhất, Công ty Tân Nguyên ban hành quy định cụ thể như sau:

STT

THỜI GIAN ĐÃ SỬ DỤNG
LẮP ĐẶT

MỨC KHẤU TRỪ GIÁ TRỊ

GHI CHÚ
1DƯỚI 1 THÁNG0
2TỪ 1 THÁNG ĐẾN < 3 THÁNG15%Giá hiện tại
3TỪ 3 THÁNG ĐẾN < 6 THÁNG30%Giá hiện tại
4TỪ 6 THÁNG ĐẾN < 12 THÁNG50%Giá hiện tại
5TRÊN 12 THÁNG70%Giá hiện tại

GHI CHÚ: – Sản phẩm công ty thu hồi khi đổi là sản phẩm còn nằm trong danh mục kinh doanh hiện hành của công ty. Nếu hết bảo hành, thì phải còn hoạt động bình thường.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới chính thức bằng văn bản từ Giám đốc Công ty.

                                                                                  Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2015

                                                                                                   Giám đốc

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                       Nguyễn Minh Nhật Tuấn